تصویر زمینه

چالش حرف ناشناس

هر چیزی رو که همیشه دوست داشتی ناشناس به صدرا ناپولی بگی رو بنویس و بدون اینکه شناخته بشی واسش بفرست


می خوای خودت هم یک لینک حرف ناشناس داشته باشی !!